Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-30 मिति २०७७।०४।३० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-30
2077-04-29 मिति २०७७।०४।२९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-29
2077-04-29 Notice - Invitation for Electronic Bids For Procurement of PCR Machine and Accessories COVID-19 Control (Critical). Date of Publication: 13 August 2020 (Shrawan 29, 2077)
2077-04-29
2077-04-29 Download-Bid Documents of Procurement of PCR Machines and Accessories for Covid-19 in Special Circumstances of fy 2077-078
2077-04-29
2077-04-28 मिति २०७७।०४।२८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-28
2077-04-27 मिति २०७७।०४।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-27
2077-04-26 मिति २०७७।०४।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-26
2077-04-25 मिति २०७७।०४।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-25
2077-04-24 मिति २०७७।०४।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-24
2077-04-23 मिति २०७७।०४।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-23
2077-04-22 मिति २०७७।०४।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-22
2077-04-21 मिति २०७७।०४।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-21
2077-04-20 मिति २०७७।०४।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-20
2077-04-19 मिति २०७७।०४।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-19
2077-04-17 मिति २०७७।०४।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-17
2077-04-16 मिति २०७७।०४।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-16
2077-04-15 मिति २०७७।०४।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-15
2077-04-14 मिति २०७७।०४।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-14
2077-04-13 मिति २०७७।०४।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-13
2077-04-12 मिति २०७७।०४।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-12
2077-04-11 मिति २०७७।०४।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-11
2077-04-10 मिति २०७७।०४।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-10
2077-04-09 मिति २०७७।०४।०९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-09
2077-04-08 मिति २०७७।०४।०८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-08
2077-04-07 मिति २०७७।०४।०७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-07
2077-04-06 मिति २०७७।०४।०६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-06
2077-04-05 मिति २०७७।०४।०५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-05
2077-04-04 मिति २०७७।०४।०४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-04
2077-04-03 मिति २०७७।०४।०३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-03
2077-04-02 मिति २०७७।०४।०२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-02
2077-04-01 मिति २०७७।०४।०१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-01
2077-03-31 मिति २०७७।०३।३१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-31
2077-03-30 मिति २०७७।०३।३० गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-30
2077-03-29 मिति २०७७।०३।२९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-29
2077-03-28 मिति २०७७।०३।२८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-28
2077-03-27 मिति २०७७।०३।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-27
2077-03-26 मिति २०७७।०३।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-26
2077-03-25 मिति २०७७।०३।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-25
2077-03-24 मिति २०७७।०३।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-24
2077-03-23 मिति २०७७।०३।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-23
2077-03-22 मिति २०७७।०३।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-22
2077-03-21 मिति २०७७।०३।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-21
2077-03-20 मिति २०७७।०३।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-20
2077-03-19 मिति २०७७।०३।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-19
2077-03-18 मिति २०७७।०३।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-18
2077-03-17 मिति २०७७।०३।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-17
2077-03-16 मिति २०७७।०३।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-16
2077-03-15 मिति २०७७।०३।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-15
2077-03-14 मिति २०७७।०३।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-14
2077-03-14 Notice - 2nd Amendment of Invitation of bids and bid document of Procurement of ICU, Ventilator and Covid related Medical Equipment in Special Circumstances of PHLMC2, Dhanusha!! Date of Publication: 2077-03-14 (June 28, 2020)
2077-03-14
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-03 02:43:30
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers